DOXYCILINE-LA - Trị tụ huyết trùng, nhiễm khuẩn đường hô hấp-sinh sản
Xem